Věrnostní program a zákaznické karty

Staňte se členem našeho věrnostního programu a získejte slevy ve výši 5, 10 a 15 %. Stálým zákazníkem se stává klient, který využije alespoň 1x za 12 měsíců služeb společnosti Revizní činnost s.r.o. Získat můžete:

 

Standardní kartu – stálý zákazník déle než 2 roky – sleva na zboží a služby je 5%.

 

Stříbrnou kartu – stálý zákazník déle než 4 roky – sleva na zboží a služby je 10 %. (zákazník má nárok na stříbrnou kartu i v případě, že nákup zboží či služeb překročí jednorázově částku 100 000 Kč).

 

Zlatou kartu – stálý zákazník déle než 6 let – sleva na zboží a služby je 15%. (zákazník se Zlatou kartou má nárok na servisní zásah (návštěvu technika) do 48 hodin (v pracovní dny) od nahlášení svého požadavku na telefonní číslo dispečinku společnosti Revizní činnost s.r.o. tj. +420 597 822 104.

Všeobecná pravidla věrnostního programu a zákaznických karet

I. Principy věrnostního programu

Tato Všeobecná pravidla Věrnostního programu a Zákaznické karty společnosti Revizní činnost s.r.o. (dále jen „Všeobecná pravidla“) upravují podmínky pro účast ve věrnostním programu, jehož cílem je poskytovat zákazníkům slevu na zboží a služby objednané u společnosti Revizní činnost s.r.o. (dále jen „Věrnostní program“) z oficiálního ceníku, a který je určen pro její zákazníky.

 

II. Vznik členství ve Věrnostním programu

Členem Věrnostního programu a držitelem Zákaznické karty společnosti Revizní činnost s.r.o. (dále jen „Karta“) se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, po řádném vyplnění kontaktního formuláře, uvedeného na www.revizni-cinnost.cz nebo tento formulář vyplní při osobní návštěvě technika a udělí-li Společnosti Revizní činnost s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR. Členství vzniká předáním bezchybně vyplněné přihlášky společnosti a splněním podmínek uvedených v odstavci IV. Na členství není právní nárok a každá osoba může být držitelem pouze jedné Karty.

 

III. Zpracování osobních a dalších údajů zákazníka

Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníka uvedené v žádosti o vydání věrnostní karty, jako je jeho jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo věrnostní karty zákazníka, e-mail a telefonní číslo, a dále je oprávněna při každém použití věrnostní karty shromažďovat informace o nákupech. Podpisem žádosti o vydání věrnostní karty poskytuje zákazník Společnosti na dobu neurčitou souhlas se zpracováváním, správou a uchováváním údajů zákazníka uvedených v čl. III. Odst. 1 těchto VOP v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely založení a užívání věrnostní karty (mj. evidence nákupů na věrnostní kartu, poskytování slev) a k marketingovým účelům včetně pořádání marketingových akcí a soutěží. Zákazník je oprávněn jedenkrát ročně bezplatně žádat informace o osobních a dalších údajích vztahujících se k jeho osobě, a dále je oprávněn kdykoliv vzít zpět (nikoliv retroaktivně) souhlas se zpracováním, správou a uchováváním osobních údajů poskytnutých dle čl. III. Odst. 2, a to písemně na adresu sídla společnosti Revizní činnost s.r.o. nebo emailem na adresu info@revizni-cinnost.cz, dále je oprávněn žádat opravu nesprávně uvedených údajů.

Člen Věrnostního programu je ve výše uvedeném souhlasu se zpracováním osobních údajů mj. poučen o svých právech podle čl. 15-20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „GDPR“). Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR, právním základem pro účely zasílání informací a obchodních sdělení je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen pro uvedený účel na dobu členství ve Věrnostním programu.
Člen Věrnostního programu má právo požadovat od společnosti Revizní činnost s.r.o. přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek dle čl. 20 GDPR. Dále má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

 

IV. Podmínky pro čerpání výhod a druhy karet

Zákaznickou kartu může obdržet stálý zákazník společnosti Revizní činnost s.r.o. „Stálým“ zákazníkem se klient stává tehdy, pokud využívá služeb společnosti Revizní činnost s.r.o., a to minimálně 1x za 12 měsíců.

 

Standardní karta – stálý zákazník déle než 2 roky – sleva na zboží a služby je 5%

 

Stříbrná karta – stálý zákazník déle než 4 roky– sleva na zboží a služby je 10 %
(zákazník má nárok na stříbrnou kartu i v případě, že nákup zboží či služeb překročí jednorázově částku 100 000 Kč)

 

Zlatá karta – stálý zákazník déle než 6 let – sleva na zboží a služby je 15%
(zákazník se Zlatou kartou má nárok na servisní zásah (návštěvu technika) do 48 hodin (v pracovní dny) od nahlášení svého požadavku na telefonní číslo dispečinku společnosti Revizní činnost s.r.o. tj. +420 597 822 104. Tímto benefitem nevzniká nárok na odstranění závady do 48 hodin, ale bude provedena diagnostika závady a objednány případné náhradní díly apod. Oprava pak bude provedena dle dostupnosti náhradních dílů, materiálu apod.

 

Sleva bude odečtena z koncové částky s DPH.

 

Kartu je nutné předložit při jakékoliv objednávce u společnosti Revizní činnost s.r.o.

Kartu nelze použít zpětně nebo dodatečně po uskutečnění služeb.

 

Sleva je poskytována z oficiálního ceníku společnosti Revizní činnost s.r.o., a netýká se individuálních cen.

 

V případě její ztráty nebo odcizení je člen Věrnostního programu povinen tuto skutečnost ohlásit v sídle společnosti Revizní činnost s.r.o. nebo na elektronickou adresu info@revizni-cinnost.cz. Nová věrnostní Karta bude zákazníkovi vydána bezplatně, a to do 1 měsíce od nahlášení této skutečnosti. Pokud zákazník skutečnosti o ztrátě nebo odcizení karty nesdělí ve společnosti Revizní činnost s.r.o., ztrácí právo využít slevy na služby a veškeré další výhody, které souvisejí s užíváním věrnostní karty.

Karta je nepřenosná. Poškozené věrnostní Karty nemusí být ve společnosti Revizní činnost s.r.o. akceptovány.

 

V. Reklamace a námitky

Veškeré případné reklamace týkající se použití Karty, poskytnutí slevy musí být uplatněny při objednání služeb, ke kterému se použití Karty a poskytnutí slevy vztahuje. O všech případných reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností společnost Revizní činnost s.r.o.

 

VI. Ukončení a zánik členství ve Věrnostním programu

Člen Věrnostního programu může své členství kdykoli zrušit, a to osobně v sídle společnosti Revizní činnost s.r.o. nebo zasláním písemné žádosti o zrušení členství na adresu sídla společnosti. Členství zaniká okamžikem sdělení žádosti nebo převzetí písemné žádosti společností. Podmínkou účinnosti žádosti o zrušení členství je vrácení Karty; při osobní žádosti je člen povinen Kartu vrátit spolu s učiněním žádosti, v případě písemné žádosti je povinen přiložit Kartu k žádosti. Ukončením členství zaniká nárok na jakékoli slevy v rámci Věrnostního programu. Pokud člen obnoví své členství po jeho ukončení, pro účely Věrnostního programu se na něj hledí, jako by nikdy žádné služby nebo zboží od společnosti Revizní činnost s.r.o. neobjednával. Společnost si vyhrazuje právo zrušit členství ve Věrnostním programu, pokud nebyla Karta použita déle než 12 měsíců. Společnost si dále vyhrazuje právo zrušit členství ve Věrnostním programu členu, který porušil tato všeobecná pravidla Věrnostního programu. Členství ve Věrnostním programu zaniká také okamžikem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

VII. Změny podmínek a ukončení Věrnostního programu

Společnost Revizní činnost s.r.o. si vyhrazuje právo tento Věrnostní program kdykoli bez náhrady ukončit. Společnost si zároveň vyhrazuje právo změnit kdykoli tyto podmínky. Není-li uvedeno jinak, změny těchto podmínek jsou účinné zveřejněním na stránkách www.revizni-cinnost.cz. Má se za to, že člen Věrnostního programu vyslovil se změnou podmínek souhlas okamžikem prvního použití Karty následujícího po změně podmínek.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky členství ve Věrnostním programu a použití Karty jsou platné a účinné od 1. 4. 2023.